Het kwaliteitsregister

 

Persoonsgegevens AVG

De cliënt voorziet Podos Prevent voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Podos Prevent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Podos Prevent neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem.

Podos Prevent zal gegevens van de client nooit op enigerlei wijze verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client

Podos Prevent behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De client heeft onder andere het recht tot inzage in het cliëntdossier wat Podos Prevent over de client bijhoudt. Dit dient de client vooraf aan te geven, zodat Podos Prevent zeker kan stellen dat de client uitsluitend inzage krijgt in de eigen gegevens.

Geheimhouding

Podos Prevent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Podos Prevent verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.
Podos Prevent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Podos Prevent is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Podos Prevent is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen)

Ontevreden over uw bezoek aan mijn praktijk? Wat kunt u doen?

Neem zo snel mogelijk contact op met Podos Prevent. Vertel wat u dwars zit of waar u vragen over heeft. Misschien kan dit gelijk tijdens het eerste contact. Anders maken we er een afspraak voor. U kunt mij bellen, appen, mailen, schrijven, net wat u het fijnst vindt. Ik neem altijd weer contact met u op als contact niet meteen tot stand komt.
Durf duidelijk en direct te zijn. Dat maakt het voor mij gemakkelijker om te begrijpen wat er aan de hand is. U bent altijd welkom, voel u vrij om uw mening te delen.

Door mijn lidmaatschap van ProVoet ben ik automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie uiterlijke verzorging. Als we er samen niet uitkomen, kunt u daar ook eenvoudig uw klacht melden.
Hier vindt u alle informatie hierover, en ook het standaardformulier: https://mijn.provoet.nl/node/109. De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl. Hier kunt u ook uw klachtenformulier naar toe mailen.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Dit gaat ook over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Hier leest u daar meer over.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Doelstelling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg.
Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg regelt in het kort het volgende:
• Een betere en snelle aanpak van klachten
• Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
• Cliënt krijgt sterkere positie
• Uitbreiding meldplicht zorgaanbieder

Meer informatie over de Wkkgz kunt u lezen via deze link van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/

Link: Algemene voorwaarden Podos Prevent

Recht

Op elke overeenkomst tussen Podos Prevent en de client is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst

Mijn doel is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in pedicure en therapeutenbranche. Dat bereik ik met het door ons ontwikkelde “kwaliteitsregister voor Pedicures.

Medisch pedicure die aan de eisen voldoen kunnen zich registreren. Een geregistreerde -medisch- pedicure beschikt over de benodigde diploma’s en is verplicht zich bij te scholen.

Zo heb ik de afgelopen jaren vele trainingen, cursussen en opleidingen gevolgd.
Onder andere:

  • Ouderen voetzorg
  • Neuropathie
  • Donkere huid
  • Schimmeldiagnostiek